MOJA WALKA Z RAKIEM

Temat: Drugie czytanie nowelizacji ustawy o rehabilitacji
Na 76 posiedzeniu Sejmu, które będzie obywało się w dniach 20, 21 i 22 października 2010 r., planowane jest drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Poprawki, które zostaną ewentualnie zgłoszone rozpatrzy na tym samym posiedzeniu Komisja Spraw Społecznych i Rodziny. http://www.baza-wiedzy.pl/press_show_ca ... tacji.html
Źródło: ochronaforum.eu/viewtopic.php?t=3997Temat: Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
...ponownego składania wniosku za kilka lat) – nie ma to większego znaczenia, gdyż za kilka lat również będziemy mieć serce przeszczepione. Zmiana postępowania wynikła z wrzucenia "do jednego worka" stan osób po przeszczepie serca i płuc z osobami po przeszczepie nerki lub wątroby, gdzie jak wiadomo przebieg rehabilitacji jest inny w miarę upływu lat. 1. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst ujednolicony 2. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. nr 123 poz. 776 z późn. zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r. nr 139 poz. 1328) 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w...
Źródło: forum.niesmiertelni.pl/viewtopic.php?t=2160


Temat: "Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?"
...wydane przez organy rentowe równoważne na mocy przepisów szczególnych z orzeczeniami o niepełnosprawności. Wzór karty parkingowej oraz wysokość pobieranej za nią opłaty określa rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz wysokości opłaty za jej wydanie. Aktualnie za kartę parkingową trzeba zapłacić 25 złotych. Podstawa prawna: Zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z 20 grudnia 2002) Dz. U. Nr 7. poz. 79 z dnia 23.01.2003. Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. Dz.U.03.58.515. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoru karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz wysokości opłaty za jej wydanie Dz.U.02.13.126. Oczywiście osoba niepełnosprawna nie jest zwolniona z przestrzegania...
Źródło: forum.isandomierz.pl/viewtopic.php?t=1395


Temat: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
...a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9, 7)[18] ustawie o rehabilitacji zawodowej - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), [19] urzędzie skarbowym - oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje odpowiednio właściwy dla podatnika lub płatnika naczelnik urzędu skarbowego, 9)[20] ustawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi - oznacza to ustawę...
Źródło: forum.prawnik24.pl/viewtopic.php?t=434


Temat: Karta parkingowa - kto jest uprawniony
...do pracy (również orzeczenia zaliczającego do II grupy inwalidzkiej), - orzeczenia o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności o przyczynie niepełnosprawności z kodu R lub N, - orzeczenia o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności wraz z odpowiednim wskazaniem; wskazanie, ma potwierdzać, że osoba niepełnosprawna spełnia przesłanki pozwalające na wydanie karty parkingowej – o wskazaniu takim mówi art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy o rehabilitacji zawodowej(Dz.U.2008.14.92), - orzeczenia równoważnego z orzeczeniem o stopniu lekkim (III grupa inwalidzka, orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy lub celowości przekwalifikowania zawodowego), w którym nie jest określona przyczyna niepełnosprawności - w tym przypadku trzeba jednak posiadać dodatkowo zaświadczenie lekarskie potwierdzające ograniczenie sprawności ruchowej. Wzór karty parkingowej...
Źródło: skolioza.xaa.pl/viewtopic.php?t=1151


Temat: czas pracy osoby niepełnosprawnej
Czas pracy i inne przywileje osoby niepełnosprawnej reguluje Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.(Art.15 ).Na wniosek osoby niepełnosprawnej może on (niepełnosprawny) za zgodą lekarza zrezygnować ze swoich przywilejów dot. czasu pracy, ala za "mojej kadencji" żaden niepełnosprawny nie zechaciał pracować 8 godzin skoro może pracować 7 za dokładnie te same pieniądze (Art. 18 Ustawy)
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=28177


Temat: osoba niepełnosprawna !
zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.Czy osoba ze stażem 32 letnim pracy zawodowej która miesiąc temu stanęła na komisję lekarską została zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności bez świadczeń rentowych powinna pracować po 7 godzin...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=31307


Temat: Kiedy pracę w porze nocnej może wykonywać osoba niepełnospra
Kiedy pracę w porze nocnej może wykonywać osoba niepełnosprawna Dziennik Gazeta Prawna (2010-06-17), autor: Maciej Kasperowicz, oprac.: GR Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, w myśl przepisów art. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...), czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności), natomiast pracownika zaliczonego do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – nie może przekraczać siedmiu godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Potwierdzeniem powyższych uregulowań jest wyrok Sądu Najwyższego z 6 lipca 2005 r....
Źródło: ochronaforum.eu/viewtopic.php?t=2484


Temat: Dordzi, Ala, Anias - pomóżcie
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - art. 18. 1."Stosowanie norm czasu pracy, o których mowa w art. 15 ( a więc w Twoim przypadku 7 godz. x 5 dni=35 godz. tyg. ) nie powoduje obnizenia wysokosci wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesiecznej wysokosci. 2. Godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadajace osobistemu zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu wykonywanej pracy, przy...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=30419


Temat: url. bezpłatny a etaty
też się zastanawiam, skąd się wzięło przekonanie, że osobę po 30 dniach bezpłatnego należy odjąć od stanu zatrudnienia.W sprawozdawczości GUS nie zalicza się do pracujących osobę która korzysta z bezpłatnego w wymiarze pow. 3 miesięcy.Sposób wyliczania stanu zatrudnienia u pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników zawarty jest w ustawie o rehabilitacji zawodowej....osób niepełnosprawnych.Ale tu osoby na beezpłatnym wlicza się do stanu.Odejmuje się jedynie osoby na bezpłatnym niezależnie od okresu urlopu ale tylko wtedy gdy pracodawca miał obowiązek udzielenia urlopu.Ze względu na to, że moja firma podlega pod ww. ustawę to osób na zwykłym bezpłatnym nie zdejmuję ze stanu zatrudnienia.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=29259


Temat: Nowy system chroni pracowników niepełnosprawnych
Nowy system chroni pracowników niepełnosprawnych spis tematyczny | wszystkie artykuły14.10.2009 Interpelacja nr 11202 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie likwidacji refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, jakie zakłady pracy otrzymują na niepełnosprawnego pracownika w zamian za dofinansowanie kosztów wynagrodzeń Szanowna Pani Minister! Przygotowywana przez resort pracy nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przedłożona przez Panią Minister, przewiduje iż, firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne otrzymają dofinansowanie do ich wynagrodzeń w wysokości do 75% płacy. Inna propozycja resortu pracy zakłada, iż refundacja składek na ubezpieczenie społeczne byłaby udzielana wyłącznie osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność...
Źródło: ochronaforum.eu/viewtopic.php?t=748


Temat: jak powinny wyglądać informacje dodatkowe dotyczące zatrudn
...tygodniowa). Część pracowników, na podstawie przepisów innych ustaw, uprawniona jest do niższych norm czasu pracy – dotyczy to np. pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (ich norma dobowa wynosi 7 godzin, a tygodniowa – 35 godzin). Jeżeli więc dany pracodawca zatrudnia takich pracowników niepełnosprawnych, to w informacji dla nich, albo cytuje odpowiedni przepis ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, albo opracuje samodzielnie stosowną informację. Kodeks pracy określa tylko jedną dobową normę czasu pracy (8 godzin), dlatego wszyscy pracownicy, którzy podlegają pod kodeks pracy, powinni otrzymać informację o obowiązującej ich 8-godzinnej dobowej normie czasu pracy. Dotyczy to zarówno pracowników, którzy są zatrudniani na część etatu...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=13931


Temat: ULGI
...składce na ubezpieczenie emerytalne, 2) zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności - część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą należnej składce na ubezpieczenie wypadkowe. Oprócz tego, są oczywiście jakieś dodatkowe pieniądze z PFRON-u, jeśli się o nie ubiega pracodawca zatrudniający niepełnosprawną. A w ogóle innym tokiem rządzą się zakłady pracy chronionej. Ale jak widzisz przytoczony wyciąg z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 25) mówi nam o dość sporym dofinansowaniu pracodawcy w przypadku, gdy zatrudnia on osobę niepełnosprawną na I czy II grupie inwalidzkiej. Nasuwa mi się pytanie, czy przynajmniej w części "odwdzięczy" się za to zatrudnianej osobie niepełnosprawnej??????
Źródło: forum.niesmiertelni.pl/viewtopic.php?t=3744


Temat: zatrudnienie osoby niepełnosprawnej
...rynkiem pracy.Jak należy postapić w dwóch przypadkach: 1) gdy chcemy zatrudnić osobe niepełnosprawną z "lekkim" stopnuiem niepełnosprawności na umowę o pracę, 2)gdy osoba jest juz zatrudniona, a nastepnie przynosi orzeczenie o "lekkim" stopniu niepełnosprawności ( zaraz kieruję tego pracownika do lekarza med. pracy na badania lekarskie, czy może pracować na danym stanowisku z danym stopniem niepełnosprawności ). Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w art. 5 (rozdział 2 )mówi " Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby, o których mowa (umiarkowany, znaczny ), nie wyklucza mozliwości zatrudniania tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadku uzyskania pozytywnej opinii PIP o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=13604


Temat: Wniosek o ponowną komisję lekarską ZUS
...osobom niepełnosprawnym itp. Dlatego z dniem 1 września 1996 r. została znowelizowana ustawa o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Ustawa ustala trzy stopnie niepełnosprawności - znaczny, umiarkowany i lekki. Orzeczenie o zaliczeniu do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności - na wniosek osoby zainteresowanej - wydają powiatowe zespoły do spraw orzekania przy powiatowych centrach pomocy rodzinie.Według ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 4. 1.) "Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę mającą naruszoną sprawność organizmu: 1) niezdolną do podjęcia zatrudnienia, 2) zdolną do wykonywania zatrudnienia w zakładzie pracy chronionej albo w zakładzie aktywizacji zawodowej, wymagającą niezbędnej w celu pełnienia ról społecznych stałej lub...
Źródło: forum.niesmiertelni.pl/viewtopic.php?t=4159


Temat: Komunikaty GK ZHP
...instruktorów i nauczycieli prowadzących zajęcia dla osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem metody harcerskiej. W programie między innymi zajęcia na temat stosowania metody harcerskiej w rehabilitacji (formy pracy, przykłady dostosowywania programów sprawności, działalność drużyny NS), historia i tradycje ZHP (w tym historia Nieprzetartego Szlaku), informacje dotyczące ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, tworzenia projektów programowych. Zgłoszenia przyjmujemy w dniach 15 września - 30 października 2010 r. na adres: Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP 00-491 Warszawa ul. Konopnickiej 6 lub w wersji elektronicznej na adres : http://www.dyrektorszkoly.pl/?cmd=lista Organizatorzy przewidzieli losowanie nagród dla oddających głosy. phm. Magdalena SUCHAN, kierownik Wydziału Promocji GK ZHP...
Źródło: forumharcerzy.pl/viewtopic.php?t=159


Temat: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu
Niestety, nasze przeczucia okazały się prawdziwe – po momentami burzliwej dyskusji – komisja pozytywnie zaopiniowała projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wersji zaproponowanej przez posłów. http://www.baza-wiedzy.pl/press_show_ca ... brady.html Sprawozdanie podkomisji http://www.baza-wiedzy.pl/download/spra ... zajnej.pdf
Źródło: ochronaforum.eu/viewtopic.php?t=3896


Temat: Lech Kaczyński odpowiada na nasze pytania
Na pytania redakcji "Integracji" odpowiada kandydat PiS na Prezydenta RP - Lech Kaczyński Integracja: Bardzo ważna z punktu widzenia osób niepełnosprawnych Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z 27 sierpnia 1997 r.) była już kilkadziesiąt razy nowelizowana. Czy należałoby tę ustawę poprawić, napisać na nowo czy też pozostawić bez zmian? Jeśli przewidywane są zmiany, to, Pańskim zdaniem, w jakim kierunku powinny one pójść? Lech Kaczyński: Nie jestem zwolennikiem częstych zmian w prawie, jednak ustawa o zatrudnianiu...
Źródło: niezwykla-kraina.pl/forum/viewtopic.php?t=980


Temat: Znaczny stopien niepelnosprawnosci
Bo jak się jedzie na turnus rehabilitacyjny to 21 dni a jak nie to tylko 10 dni (art.19 ust.1 , art.20 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) więc korzystam w tym roku też jadę do Kołobrzegu od 30 czerwca do 12 lipca :lol:
Źródło: forum.niesmiertelni.pl/viewtopic.php?t=3717


Temat: czy pracownikowi o lekkim stopniu niepełnosprawnosci przysł
czy pracownikowi o lekkim stopniu niepełnosprawnosci przysługuje dodatkowy urloptj na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=20696


Temat: Projekt Ustawy o Rodzinnej Opiece Zastępczej
ZAZ - zakład aktywności zawodowej (aktywizacji zawodowej) - Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych PSOUU - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - www.psouu.org.pl Miałam na myśli stworzenie ZAZ lub zakładu pracy chronionej lub przynajmniej współpracę z Centrum Dzwoni (które będziemy teraz organizować w naszym mieście) prowadzonym przez PSOUU. Mój Krzyś za kilka tygodni skończy 15 lat więc mam jeszcze trochę...
Źródło: forum.rodzinyzastepcze.org.pl/viewtopic.php?t=1972


Temat: Zasady zatrudnienia- prawo pracy
Czy dodatkowy urlop w wymiarze 10 dni, który przysługuje osobie niepełnosprawnej, przechodzi na następny rok, jeśli nie został wykorzystany w danym roku? Tak. Niewykorzystany urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego, podobnie jak zwykły urlop, przechodzi na rok następny. Jak wynika z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Każdego urlopu wypoczynkowego...
Źródło: kapoplastyczni.systemart.pl/forum/viewtopic.php?t=107


Temat: Prezydent podpisał nowelę ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu niepełnosprawnych
Prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.Powrót do artykułu: Prezydent podpisał nowelę ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu niepełnosprawnych
Źródło: forum.forsal.pl/index.php?showtopic=46101


Temat: Elastyczne systemy czasu pracy – zatrudnianie pracownika nie
...Na podstawie art. 15 tej ustawy normy czasu pracy dla tej grupy zatrudnionych wynoszą: – 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (norma tygodniowa nie ma w tym przypadku charakteru przeciętnego), – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, w razie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Ponadto osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. UWAGA! Regulacje zawarte w art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych podlegają wyłączeniu m.in. w stosunku do osób zatrudnionych przy pilnowaniu. Zatem nie ma przeszkód do zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym przy dozorowaniu obiektu w systemie równoważnym, przewidującym nawet 24-godzinne dniówki robocze. Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (608) z dn. 2009.11.05, strona 1 Tytuł:...
Źródło: ochronaforum.eu/viewtopic.php?t=904


Temat: obowiazki PFRON
Obowiązkowi naliczania i dokonywania wpłat na PFRON podlega pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat(wynika to z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).Wpłata uzależniona jest m.in. od liczby zatrudnionych pracowników, liczby zatrudnionych niepełnosprawnych, od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale. Pracodawca zobowiazany do naliczania wpłat na PFRON składa deklarację identyfikacyjną DEK-Z, a następnie co miesiąc odpowiednią deklarację rozliczeniową. To tak w...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=7691


Temat: Kontrolerzy NIK postawili zarzuty niegospodarności zakładom
Kontrolerzy NIK postawili zarzuty niegospodarności zakładom aktywności zawodowej Gazeta Wyborcza (2009-10-05), autor: Małgorzata Kolińska, oprac.: Andrzej Jurczewski Czy można nie realizować ustawowych zadań i otrzymywać publiczne pieniądze? NIK postawiła zarzuty niegospodarności i wyłudzania pieniędzy 20 zakładom aktywności zawodowej. Pierwsze zakłady aktywności zawodowej powstały w 2006 r. Powołano je na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dziś jest ich ok. 60. Zatrudniają i przygotowują osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności umysłowej do wejścia na otwarty rynek pracy. Zakłady aktywności zawodowej miały być ogniwem pośrednim między warsztatami terapii zajęciowej dla osób upośledzonych a zakładami pracy chronionej i otwartym rynkiem pracy. Miały...
Źródło: ochronaforum.eu/viewtopic.php?t=632


Temat: Zaległości we wpłatach na PFRON
...kwotę 100 zł skutkuje wstrzymaniem wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Wysokość należnej wpłaty na konto PFRON stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników, która odpowiada różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych (art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2008 r. nr 14, poz. 92 ze zm.). Wysokość wpłat wylicza się według wzoru: Kz = 0,4065 × Pw × (Zo × 0,06 – Zn) gdzie: Kz – kwota zobowiązania, Pw – przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w marcu, kwietniu i maju 2010 r. jest to kwota 3.243,60 zł), Zo – zatrudnienie ogółem w zakładzie pracy w przeliczeniu na pełny wymiar...
Źródło: ochronaforum.eu/viewtopic.php?t=1904


Temat: PIT 2009 - zmiany dla przedsiębiorców
...podwójnego opodatkowania, zawartych przez Polskę. Odliczenie zagranicznych składek stosuje się do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2008 r. Możliwość odliczenia zagranicznych składek na ubezpieczenia społeczne (od dochodu) i ubezpieczenie zdrowotne (od podatku) spowodowała wiele zmian porządkowych w przepisach u.p.d.o.f. w zakresie zaliczek i rozliczenia rocznego podatku. Zaliczki zakładów aktywności zawodowej Zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) prowadzący zakład aktywności zawodowej całość środków uzyskanych z tytułu zwolnień od podatków, opłat oraz wpływów z dochodu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej przekazuje wyłącznie na zakładowy fundusz aktywności (nie przekazuje 10 proc. na PFRON). Stąd wprowadzono w u.p.d.o.f....
Źródło: forum.forbi.pl/viewtopic.php?t=23


Temat: pefron
...na PFRON to "iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych". Czyli ten cholerny wskaźnik i liczba etatów brakująca do liczby 6% etatów dla niepełnosprawnych, których powinnaś zatrudnić we firmie. Po trzecie - ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z 97 roku (dzu 123).
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=148


Temat: Inspekcja nie będzie wydawać opinii o stanowisku pracy
...czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, pracodawcy zostaną zwolnieni z obowiązku uzyskania opinii inspekcji pracy o stanowiskach pracy osób niepełnosprawnych. Więcej niepełnosprawnych pracowników znajdzie zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Firmy nie będą musiały już czekać na opinię Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), aby mogły zatrudnić osobę ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, który przygotowała Komisja Przyjazne Państwo. Brak opinii PIP nie oznacza, że firmy zostaną zwolnione z obowiązku dostosowania miejsc pracy osób niepełnosprawnych. Inspekcja będzie mogła kontrolować, czy spełniają ten wymóg, ale już po zawarciu stosunku pracy z takim pracownikiem. Więcej w Dzienniku Gazeta Prawna z 30 listopada 2009 r....
Źródło: ochronaforum.eu/viewtopic.php?t=1137


Temat: Zmiany w ustawie o rehabilitacji
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przygotowała zestawienie zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przyjętych przez sejmową Komisję Spraw Społecznych i Rodziny http://www.baza-wiedzy.pl/press_show_ca ... tacji.html
Źródło: ochronaforum.eu/viewtopic.php?t=3939


Temat: Zasady zatrudnienia- prawo pracy
...i do samodzielnej egzystencji traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy odpowiada umiarkowanemu stopniowi niepełnosprawności. Orzeczenie zaś o częściowej niezdolności do pracy odpowiada lekkiemu stopniowi niepełnosprawności. Ograniczenia w podejmowaniu pracy Mimo że przepisy Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie ograniczają możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych, to istnieją pewne ograniczenia, np.: informacja o podjęciu zatrudnienia przez osobę niezdolną do jej wykonywania może mieć wpływ na decyzję lekarza orzecznika ZUS lub innego organu orzekającego, w sytuacji gdy osoba ta ubiega się o przedłużenie okresu niezdolności do pracy lub...
Źródło: kapoplastyczni.systemart.pl/forum/viewtopic.php?t=107


Temat: pomocy !!!
musiałam na chwilę odejść, dopiero teraz kończę swą odpowiedź, ad. pyt. II 1. Prawo socjalne zawarte jest w Prawie pomocy socjalnej, 2.Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.3. Przykładem prawa socjalnego jest np.- ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,- ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,-ustawa o pomocy społecznej.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=21372


Temat: Praca osoby niepełnosprawnej przy pilnowaniu mienia
Wiem że przepisy art 15 ust 1, Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu, ale czy osoby te muszą być rozliczane w równoważnym systemie pracy, czy poprostu wypłacam godiny przepracownae ponad normę. I czy granicę godzin rocznych mogą przekroczyć. Bardzo proszę o pomoc za co z góry dziękuję
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=35371